Privacy verklaring

FredParket.nl en PVCvloerenOnline.nl, gevestigd aan de Alde dyk 18a 9288 XC Kootstertille, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
FRedParket.nl / PvcvloerenOnline.nl
Alde Dyk 18a
9288 XC Kootstertille
Tel. +31 (0)512 330075
www.fredparket.nl / www.pvcvloerenonline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe FredParket.nl en PVCvloerenOnline.nl met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt? Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw order/bestelling.
 • Contact met u op te nemen i.v.m. uw order/bestelling.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandeling van de betalingen/facturatie.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten.

Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij verwerken de volgende gegevens:
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 • Voor- en achternaam
 • Straatnaam + nr.
 • Postcode + Plaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • IP-adres

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht worden persoonsgegevens langer te bewaren.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingpartij en IT- beheerder).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Vivafloors geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@fredparket.nl of naar verkoop@pvcvloerenonline.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact of via verkoop@fredparket.nl of verkoop@pvcvloerenonline.nl of bel naar +31 0512-330075.

Aanpassen Privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement.

De huidige Privacy verklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018.