Offertes zijn 30 dagen geldig! Eventuele prijsverhogingen worden na die 30 dagen doorgerekend.

Leveringstermijn: PVCvloerenOnline.nl en FredParket.nl hanteert een leveringstermijn van 3 á  5 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld. Indien er een vloer gelegd moet worden, doen we dat in overleg met de consument.
Bij overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, stellen wij u hiervan in kennis.
Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van 30 dagen bieden wij u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maximaal 14 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn en/of niet halen van een afspraak of planning. Uiteraard zullen we er alles aan doen om in overleg met u alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Prijzen: De prijzen die FredParket.nl / PVCvloerenOnline.nl hanteert, zijn inclusief BTW .

Bij een bestelling onder de € 350,00 wordt maximaal € 45,00 aan vrachtkosten in rekening gebracht.
(volgens TNT POST tarieven)

Betaling: We geven u de mogelijkheid om op drie verschillende manieren te betalen:
1. Onder rembours: Bij aflevering betaalt u contant aan de chauffeur.
2. Per bank/giro: U maakt van te voren uw geld over naar onze rekening.
3. U betaalt achteraf op rekening binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur.

De kosten en schade voor ons als gevolg van niet-tijdige betaling komen voor uw rekening.
Eventuele incassokosten vanwege niet-tijdige betaling zullen worden doorberekend.

Eigendomsvoorbehoud: Het eigendom van de door ons geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ons verschuldigd bent, hebt voldaan.
Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.

Afkoelingsperiode: 1. Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.
Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zullen wij binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door u betaalde bedrag terugbetalen.

2. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als bedoeld in sub 1 in geval
a) de vloerdelen zijn gebruikt, of
b) de bestelling is beschadigd, of
c) de bestelling geopend en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

3. Vrachtkosten van aflevering en retourzendingen blijven voor rekening van de klant.
In geval van onvolkomenheden van deze leveringsvoorwaarden, geldt het Nederlands recht.